Adatvédelmi tájékoztató


Ha szolgáltatást rendel meg tőlünk, azzal hozzájárul megadott személyes adatainak kezeléséhez. Adatait bizalmasan kezeljük, a hatóság számára történő, jogszabályban előírt adatszolgáltatáson kívül harmadik félnek nem adjuk át. Így az Ön adatai biztonságban vannak nálunk. Erről az alábbiakban részletesen tájékozódhat.

Az adatkezelő adatai: Terra Ignis Bt., a vállalkozást képviseli és az adatokat kezeli: Várnai Judit, elérhetőség: 06-70-639-3626, info@terraignis.hu, 3325 Noszvaj, Kossuth út 72.

Az adatkezelés célja: Öntől valamely szolgáltatás megrendelése során nevét/cégnevét (cég esetén a kapcsolattartó nevét is), számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kérjük el, ezekre az adatokra az Önnel való kapcsolatfelvétel, a megrendeléssel létrejövő szerződéskötés és a megrendelés nyilvántartása céljából van szükségünk. Hírlevelet, marketinglevelet nem küldünk, ilyen célú telefonos megkereséseket nem kezdeményezünk.

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)

Az érintett személyes adatainak kategóriái: az adatkezelés általában ügyfeleink nevére/cégnevére (cég esetén a kapcsolattartó nevére), számlázási címére, telefonszámára és e-mail címére terjed ki a fentiek szerint. Túráink, foglalkozásaink résztvevőitől a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, a fentiekben említett személyes adatokon túl semmilyen további személyes adatot nem gyűjtünk. Szálláshely-szolgáltatás igénybe vétele esetén a szálláshely-szolgáltatók hatályos adatszolgáltatási kötelezettségei alapján ügyfeleink nevét, születési helyét és idejét, személyazonosításra alkalmas okmányuk adatait, valamint a szálláshely igénybevételének időpontját is rögzítjük az alább megadott időtartamig, és ezeket kizárólag a jogszabály által erre feljogosított hatósági szerveknek adjuk át.

Az adatkezelés ideje: ügyfeleink nevét/cégnevét és számlázási címét nyilvántartásunkban 6 évig tároljuk. Ügyfeleink telefonszámát és e-mail címét, céges ügyfél esetén a kapcsolattartó nevét 6 hónapig tároljuk. A szálláshely-szolgáltatás igénybe vétele céljából megadott személyes adatokat 1 évig tároljuk.

Az adatfeldolgozók kategóriái: az Önök által megadott adatokat a fent megjelölt adatkezelőn és a jogszabály által erre jogosított hatóságokon kívül más személy nem ismerheti meg.

Az érintettek jogai, az adatszolgáltatás megtagadásának következményei: Ön bármikor kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az említett személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul. Azonban szolgáltatásaink általános igénybe vételének és a megrendeléssel létrejövő szerződéskötésnek előfeltétele az Ön nevének/cégnevének (cég esetén kapcsolattartójának), számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának a megadása. Szálláshely-szolgáltatás igénybe vétele esetén az e tekintetben fent említett személyes adatok megadása és a hatóság felé történő adattovábbítás jogszabályon alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a megrendelés nem jön létre, és az érintett szolgáltatások nem vehetők igénybe.

Jogorvoslat: ha Ön úgy véli, hogy személyes adatai általunk történő kezelése kifogásolható, akkor Ön jogosult adatai kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu)